Trvalé dopravní značení
Trvalé
dopravní značení
Přechodné dopravní značení
Přechodné
dopravní značení
Městský mobiliář
Městský mobiliář,
orientační systémy
Reklamy a reklamní značky
Reklamy,
reklamní značky
Projekty dopravního značení
DIO,
projekty
Inženýring a jednání s úřady
DIR,
inženýring

Informace o zpracování osobních údajů GDPR

Vážené dámy a pánové,
cílem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/45/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“).

Kontaktní údaje

Správce osobních údajů : SEDOZ DZ s.r.o.
IČO: 242 185 37
Primátorská 296/38
180 00 Praha 8

Firma SEDOZ DZ s.r.o. jako správce osobních údajů plně respektuje Vaše právo na ochranu soukromí a osobních údajů a Vaše osobní údaje a Vaše osobní údaje zpracovává pro legitimní účely a pouze na základě prokazatelného právního důvodu pro zpracování osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy. Zpracovávané osobní údaje jsou vždy přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu zpracování. Osobní údaje jsou v podobě umožňující identifikaci subjektu údajů uloženy po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány. Firma SEDOZ DZ s.r.o. Vaše osobní údaje zpracovává pouze způsobem, které zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Účely a právní důvody zpracování osobních údajů

Webové stránky

Pro účely statistického hodnocení návštěvnosti našich webových stránek je použit systém třetí strany Google Analytics. Měřící kód byl upraven tak, abychom anonymizovali informace jako IP adresy, které tedy nejsou fi Google předávány. Soubor cookies využíváme pouze v nezbytném rozsahu pro zajištění funkčnosti našich webových stránek. Z těchto důvodů není nutné použití Cookie lišty pro aktivní souhlas.

Firma SEDOZ DZ s.r.o. však v této souvislosti neshromažďuje žádné údaje, které by mohly návštěvníka webových stránek identifikovat. Jakékoliv další zpracování Vašich osobních údajů provádíme pouze v případě, že nám k tomu poskytnete svůj souhlas.

Součástí webových stránek je i poptávkový formulář, který obsahuje pole jako jméno a příjmení, jméno firmy, adresa, telefon a emailová adresa a pole pro odesílání souborů. Tyto informace nejsou nikde ukládány na zařízeních třetí strany a jsou rovnou odesílány jako email na kontaktní adresu. V principu je to stejné, jako byste nám poslali email. Odesláním tohoto formuláře souhlasíte s podmínkami zpracování údajů v rámci nutné administrativy. Údaje jsou zpracovány následně pouze na pracovištích firmy Sedoz DZ s.r.o. s dodržením všech zázad pro zpracování osobních údajů.

Komunikace s veřejností

Firma SEDOZ DZ s.r.o. nekomunikuje s veřejností.

Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu

V souvislosti s uplatněním Vašich práv podle zákona o svobodném přístupu k informacím je také potřebné v nezbytném rozsahu zpracovávat osobní údaje. Toto zpracování provádíme za účelem plnění právních povinností.

Zákaznický portál

Osobní údaje zpracováváme za účelem poskytování služeb. V těchto případech je zpracování Vašich osobních údajů potřebné k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost, případně na základě Vámi poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů. Vaše osobní údaje neuchováváme déle, než je nezbytně nutné k dosažení účelu zpracování, popř. pro účely určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Příjemci osobních údajů

Mohou být zpřístupněny následujícím subjektům:

– V případě některých činností spolupracujeme s externími subjekty (personalistika, účetnictví). Zpracovatelé jsou pečlivě vybíráni s cílem zajistit záruky ochrany zpracovávaných osobních údajů dle platných právních předpisů.

SEDOZ DZ s.r.o. nepředává osobní údaje mimo EU či mezinárodním organizacím.

Práva subjektu údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Kromě odvolání souhlasu (je-li zpracování osobních údajů prováděno na základě souhlasu) máte dále právo požádat o:

 1. Přístup k osobním údajům týkajících se Vás a získání jejich kopie.
 2. Opravu nebo změnu osobních údajů.
 3. Omezení zpracování Vašich osobních údajů, a to v následujících případech:
  – jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby SEDOZ DZ s.r.o. mohla přesnost osobních údajů ověřit
  – odmítáte výmaz v případě protiprávního zpracování osobních údajů
  – osobní údaje požadujeme pro určení, výkon či obhajobu Vašich práv, přičemž SEDOZ DZ s.r.o. již Vaše údaje nepotřebuje
  – pokud jste vznesl námitku proti zpracování v oprávněném zájmu firmy SEDOZ DZ s.r.o., dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody firmy SEDOZ DZ s.r.o. převažují nad ochranou Vašich práv
 4. Vznesení námitky proti zpracování, pokud je dané zpracování založeno na oprávněném zájmu firmy SEDOZ DZ s.r.o. nebo nezbytné pro provádění úkolu ve veřejném zájmu či výkonu veřejné moci
 5. Právo na přenositelnost, které lze uplatnit pouze v případě automatizovaných zpracování nezbytných k plnění smlouvy či založených na Vašem souhlasu.
 6. Výmaz, pokud se domníváte, že frima SEDOZ DZ s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje neoprávněně. Pokud jsou však splněné zákonné předpoklady, firma SEDOZ DZ s.r.o.výmaz Vašich osobních údajů provádí automaticky.

Za účelem uplatnění svých práv se můžete obrátit na ředitele firmy SEDOZ DZ s.r.o..
Domníváte-li se, že v rámci naší činnosti dochází k neoprávněnému zpracování osobních údajů, můžete se obrátit na ředitele firmy SEDOZ DZ s.r.o.

Tomáš Březina
ředitel, SEDOZ DZ s.r.o

Nezávazná cenová nabídka

Firma SEDOZ Dopravní Značení vám vypracuje nezávaznou cenovou nabídku na montáž, instalaci, pronájem, prodej dopravního značení či vyřízení potřebných povolení.